Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych - RODO / GDPR
leczenie uzdrowiskowe NFZrehabilitacja NFZleczenie płatnedla żołnierzy TLPmiejsca noclegowekomora hiperbarycznarehabilitacja ZUSgaleria
		dostęp do EDM
rezerwuj pobyt- SPA -kryty basenplan zdrojukontaktaktualnościpromocjeprzetargiogłoszenialinkipracafacebook

REHABILITACJA LECZNICZA W RAMACH UMOWY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

1.

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY - LĄDEK ZDRÓJ UL. ORLA 4


Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania
kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru medycznego. Zabiegi przeznaczone są dla pacjentów przede wszystkim po świeżych zabiegach
operacyjnych lub urazach narządu ruchu i po zaostrzeniach chorób przewlekłych, którzy wymagają wszechstronnego postępowania usprawniającego.W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy! (art. 20 ust. 10 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

 Informujemy, że od dnia 10 stycznia 2022 r. skierowania na oddział rehabilitacji muszą być obowiązkowo wystawiane w formie elektronicznej.
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych
w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej Dz.U. 2021 poz. 2132)

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. E-skierowanie do szpitala - z oddziałów SZPITALNYCH urazowo-ortopedycznych, internistycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych,
neurologicznych oraz reumatologicznych po zabiegach operacyjnych, urazach narządów ruchu, zaostrzeniach jednostek przewlekłych wymagających leczenia stacjonarnego, a w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych także z PORADNI SPECJALISTYCZNYCH:
  - urazowo-ortopedycznych,
  - neurologicznych,
  - rehabilitacyjnych,
  - reumatologicznych
posiadających umowę z NFZ na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

2. Aktualna dokumentacja medyczna dotycząca schorzenia i schorzeń współistniejących - kserokopię np. karty informacyjnej z pobytów szpitalnych, opisy zdjęć RTG, TK, rezonansu magnetycznego.

W razie posiadania legitymacji uprawniającej do świadczeń poza kolejnością jej kserokopię np. legitymację ZHDK, osoby poszkodowanej poza granicami państwa (weterana poszkodowanego), inwalidy wojennego i wojskowego, kombatanta i osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową zostali objęci prawem do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych (dokument uprawniający: legitymacja slużbowa stwierdzająca pełnienie zawodowej służby wojskowej a w przypadku żołnierzy OT - wojskowy dokument osobisty stwierdzający pełnienie terytorialnej służby wojskowej).

W razie posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności jego kserokopię.

3. Do dokumentacji należy dołączyć swoje dane wraz ze zgodą na wpis do kolejki osób oczekujących oraz na przetwarzanie danych osobowych:
  - pełny adres z kodem pocztowym,
  - nr PESEL,
  - nr telefonu,
  - opcjonalnie adres e-mail.

   DRUK - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  Dodatkowe informacje:

- w przypadku stwierdzenia przez KOMISJĘ LEKARSKĄ działającą przy 23 WSzUR w Lądku-Zdroju braku wskazań do leczenia stacjonarnego dokumenty z odmową zostaną odesłane na adres domowy.

- ZAWIADOMIENIE O TERMINIE REALIZACJI WYSYŁANE ZOSTANĄ POCZTA NA ADRES DOMOWY NA 30 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM.

- oddział nie posiada pokoi jednoosobowych.

- nie jest prowadzona rezerwacja pokoi.

- nie zapewnia się zakwaterowań rodzinnych, w tym małżeńskich.

- w przypadku małżeństw, które otrzymały skierowanie w tym samym terminie gwarantuje miejsce kobiecie w pokoju żeńskim, mężczyźnie w pokoju męskim.

- zakwalifikowani do oddziału pacjenci na leczenie przyjmowani są wg kolejki oczekujących - szpital nie zapewnia realizacji leczenia w wybrane przez pacjenta miesiące (okres letni, wakacje, ferie).
 

 
INFORMACJI
W ZAKRESIE REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ W WARUNKACH STACJONARNYCH
W 23 WOJSKOWYM SZPITALU UZDROWISKOWO - REHABILITACYJNYM

udziela
Gabriela Drewniak i Ewelina Zalińska
Telefon:  603 949 705

 (w dni powszednie w godz. od 8:00 do 10:00)
 
Wymagane dokumenty składamy:
w pokoju nr 4 ul. Orla 3 Lądek Zdrój lub w pokoju nr 101 w Sekretariacie Szpitala ul. Jadwigi 1 Lądek Zdrój

lub wysyłamy pocztą na adres:
 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
ul. Plac Mariański 7/8
57-540 Lądek Zdrój


Uwaga! pytania dotyczące rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych można kierować drogą elektroniczną:

 drewniak@23wszur.pl
 

 

INFORMATOR NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA O TERMINACH LECZENIA 

Wpisz do informatora poniższe dane, dotyczące leczenia w zakresie
 Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w 23WSzUR.
W wyniku wyszukiwania otrzymasz:
pierwszy wolny termin - stan na dzień ......

Nazwa świadczenia :
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH

Nazwa szpitala:
23 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĄDKU ZDROJU
Nazwa miejsca udzielania świadczeń :
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY
Adres:
LĄDEK-ZDRÓJ, ORLA 4
 

PRZEJDŹ DO PRZEGLĄDARKI
 

 

 

2.

 FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
DZIAŁ (PRACOWNIA) FIZJOTERAPII - LĄDEK ZDRÓJ UL. ORLA 4


S
KIEROWANIE NA CYKL ZABIEGÓW WYSTAWIA LEKARZ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

1) skierowanie na cykl zabiegów wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem że w przypadku stwierdzenia u świadczeniobiorcy wady postawy
    kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na cykl zabiegów wystawia lekarz
    ubezpieczenia zdrowotnego będący lekarzem specjalistą w dziedzinie (w przypadku skierowań na cykl zabiegów dla dzieci odpowiednio lekarz specjalista
    w dziedzinie dziecięcej): rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii
    ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia
    w dziedzinie: chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej,
    lub rehabilitacji medycznej, lub lekarzem w trakcie specjalizacji w dziedzinie: rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

2) świadczeniobiorca jest obowiązany zarejestrować skierowanie, o którym mowa w pkt.1, w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie
   później niż w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia;

3) skierowanie, o którym mowa w pkt 1, zawiera:
    a) pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
    b) imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego
        tożsamość,
    c) rozpoznanie w języku polskim,
    d) kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,
    e) choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal
       w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,
    f) pieczęć i podpis lekarza wystawiającego to skierowanie oraz datę jego wystawienia;

4) w przypadku skierowania, o którym mowa w pkt 1, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie:
    rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, skierowanie to może zawierać zlecone zabiegi
    fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów;

5) w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych fizjoterapeuta może dokonać zmiany w tym zakresie
    po konsultacji z lekarzem, o którym
mowa w pkt 4, i odnotowaniu tego faktu w dokumentacji medycznej.”,
 

PACJENCI NA LECZENIE PRZYJMOWANI SĄ WEDŁUG KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH

 


INFORMACJI
w zakresie Fizjoterapii Ambulatoryjnej w 23 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnym

 udziela Dział Planowania Zabiegów, Pawilon 3, pokój nr 112
57-540 Lądek Zdrój ul. Orla 4

Telefon:  501 953 924

 (w dni powszednie w godz. od 8,00 do 13,00)
Skierowania składamy w pokoju nr 112

Uwaga! Pytania dotyczące fizjoterapii ambulatoryjnej można kierować drogą elektroniczną na adres:

planowanie@23wszur.pl

 

 

INFORMATOR NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA O TERMINACH LECZENIA 

Wpisz do informatora poniższe dane, dotyczące leczenia w zakresie
 Fizjoterapii Ambulatoryjnej w 23WSzUR.
W wyniku wyszukiwania otrzymasz:
pierwszy wolny termin - stan na dzień ......

Nazwa świadczenia :
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

Nazwa szpitala:
23 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĄDKU ZDROJU
Nazwa miejsca udzielania świadczeń :
DZIAŁ (PRACOWNIA) FIZJOTERAPII
Adres:
LĄDEK-ZDRÓJ, ORLA 4
 

PRZEJDŹ DO INFORMATORA
 

  

INNE USŁUGI REALIZOWANE W SZPITALU

Lp

CENNIK USŁUG PARKINGOWYCH

Cena

1 Miejsce do parkowania - za szlabanem* (każda doba postoju)
* opłata za zgubienie lub zniszczenie pilota 100,00 zł

15,00 zł

2 Miejsce do parkowania - bez szlabanu (każda doba postoju)

10,00 zł

3 - Dla osób posiadających ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej (wydzielone miejsca) 
- Dla weteranów poszkodowanych, żołnierzy przebywających na turnusach leczniczo - profilaktycznych, do ilości posiadanych wolnych miejsc
bezpłatnie
Uwaga! Ilość miejsc do parkowania na terenie szpitala jest ograniczona. (regulamin parkingu)   W pobliżu szpitala znajduje sie ogólnodostępny parking płatny.

Lp

CENNIK USŁUG KSERO I FAX

Cena

1

Format A-4 0,50 zł/str.
2

Fax:

2,00 zł

Lp

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH

Cena

1 Wykupienie karty na okres 7 dni 35,00 zł
2 Wykupienie karty na okres 14 dni 70,00 zł
3 Wykupienie karty na okres 21 dni 100,00 zł
4 W przypadku osób przebywających w warunkach hotelowych - opłata za dzień: 5,00 zł

Lp

OPŁATA ZA WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU WYPOCZYNKOWEGO

Cena

1

Wypożyczenie leżaka (za turnus)

20,00

Lp

DOPŁATA DO POLEPSZENIA WYŻYWIENIA

Cena

1

WYŻYWIENIE CAŁODZIENNE:

40,00 zł

Śniadanie

13,00 zł

Obiad

16,00 zł

Kolacja

11,00 zł

Powyższe ceny uwzględniają podatek VAT - ceny brutto
 

 


leczenie uzdrowiskowe NFZ*rehabilitacja NFZ*leczenie płatne*dla żołnierzy TL-P*miejsca noclegowe*komora hiperbaryczna*rehabilit. ZUS*galeria
SPA*kryty basen*plan zdroju*kontakt*aktualności*przetargi*ogłoszenia*linki*praca* facebook